Kierownik kontrolujący

-4. kierownik kontrolujący podwładnego nie powinien nigdy występować w roli sędziego ani kata, 5. kontrolę należy ograniczać do zagadnień zasadniczych, z pominięciem drobiazgów i elementów nieistotnych dla rezultatu końcowego,

-6. kontrolujący powinien być osobą w pełni kompetentną, a przy tym obiektywną i niezależną od wpływu i sugestii osób trzecich, 7. kontrolowany winien ponosić odpowiedzialność wyłącznie za to, co zostało mu uprzednio zlecone do wykonania,

Read More

jest gwarancją dobrej atmosfery pracy,

zaspokaja potrzeby przynależności, interakcji społecznych i komunikacji we-wnętrznej, kształtuje pozytywne postawy wobec pracy, zwierzchnika i współpracowników oraz wpływa na morale pracowników.

Przekazywanie informacji z dołu do góry, to jest od pracowników do przełożonych oraz zarządu, odbywa się poprzez: organizowanie narad z udziałem pracowników dające szansę wypowiedzenia się na szerokim forum, okresowe narady w zespołach – zbieranie uwag i propozycji pracowników, stałe narady zarządu z zespołami powołanymi do rozwiązywania określonych problemów, jak też z kierownikami liniowymi, system wewnętrznej poczty internetowej.

Read More

JEŚLI ME MIERZYSZ – TO NIE KONTROLUJESZ Podstawa kontroli menedżerskiej

Podstawą każdej kontroli jest pomiar. Uzależniony jest on od precyzji informacji o tym, co się osiąga (ocenia). Wynik ten jest następnie porówny-wany z tym, co powinno być osiągane, oraz z tym, co było osiągane w przeszłości. Ale to dopiero początek. Właściwa kontrola służy również określeniu odpowiedzialności i wskazaniu kierunków dalszego działania.

Read More

Istotne znaczenie w pobudzaniu

wytwarza postawę silnej identyfikacji pracownika z sukcesem firmy/jednostki or-ganizacyjnej/zespołu pracownik zdobywa pewność, że „opłaca” mu się dobrze pracować, bo efekty jego pracy przekładają się bezpośrednio na wynagrodzenie.

Istotne znaczenie w pobudzaniu do przedsiębiorczos’ci ma tworzenie środowiska, prowadzącego w konsekwencji do ponadprzeciętnego angażowania się pracownika. Wyrazem tego jest gotowość podejmowania nowych zadań i branie na siebie całkowitej odpowiedzialności za ich realizację, odważne angażowanie się w nowe obszary, podejmowanie ryzyka.

Read More

Istota i identyfikacja problemu personalnego

Pojęcie problemu w ogólnym rozumieniu wiąże się z określoną przeszkodą, trudnością, wynikającą z niewiedzy o danym fragmencie rzeczywistości. Niewiedza ta może dotyczyć kwestii poznawczych, związanych z samą istotą owego fragmentu rzeczywistości, bądź kwestii metodycznych, tzn. odnoszących się do rozwiązania, pokonania trudności .

Read More

Istnieje kilka odmian doboru losowego

Istnieje kilka odmian doboru losowego. Najbardziej znany jest dobór prosty ze zwracaniem lub bez zwracania. Przy doborze prostym bez zwracania prawdopodobieństwo wylosowania jest takie samo dla wszystkich jeszcze nie wylosowanych elementów zbiorowości generalnej. W praktyce szansa ta często okazuje się iluzoryczna. Jeśli do próby weszły osoby trudno uchwytne, z którymi nie można przeprowadzić wywiadu, to reprezentatywność próbnej zbiorowości staje się wątpliwa. Z tego powodu dobór losowy stosowany jest raczej rzadko, zwłaszcza wówczas, gdy zbiorowość generalna nie jest zbyt liczna.

Read More

Inwigilacja

Zaletą techniki zarządzania przez inwigilację jest: L duża prostota i jednocześnie skuteczność, $ znaczny wzrost efektywności pracy podwładnych.

Do słabości techniki zarządzania przez inwigilację należy niebezpie-czeństwo przerodzenia się inwigilacji w proces szpiegowania i podglądania pracowników. Z inwigilacją wiąże się ściśle dylemat – co jest lepsze: na-prawiać, czy też zawczasu zapobiegać? T. Kotarbiński uważał, że „czynności zachowawcze i zapobiegawcze mniej na ogół bywają kosztowne od czynności permutacyjnych”. Wynika stąd, że prewencja i profilaktyka wy-pływająca z dyskretnej obserwacji ze strony kierownika, pozbawiona jednak jego interwencji, zabezpiecza sprawny przebieg procesów pracy zgodny z wolą kierującego.

Read More

Instytucje finansowe

Sprawozdania finansowe. Są one powszechnie wykorzystywane przez menadżerów, akcjonariuszy, instytucje finansowe, analityków inwe-stycyjnych,, związki zawodowe oraz innych interesariuszy do oceny efek-tywności organizacji. Na przykład menadżerowie porównują bieżące spra-

wozdania finansowe swojej organizacji z jej sprawozdaniami z przeszłości oraz ze sprawozdaniami konkurentów, mierząc w ten sposób skuteczność jej działalności w czasie. Przy dostatecznej ilości informacji mogą zaobserwować występowanie trendów wymagających podjęcia działań korygujących. Natomiast bankowcy i analitycy finansowi korzystają ze sprawozdań finansowych, aby stwierdzić, czy warto inwestować w daną firmę.

Read More

Instrumentalizacja kontroli

Instrumentalizacja kontroli. Prowadzenie porównań między stanem oczekiwanym i faktycznym jest nieodłącznie związane z systemem celów przedsiębiorstwa. Stworzenie wskaźników opisujących przyszłe pożądane stany rzeczy stało się więc warunkiem planowania działalności przedsię-biorstw.

Ekspansja działań kontrolnych, jaka nastąpiła pod wpływem rozwoju i doskonalenia (systemu) planowania w przedsiębiorstwie, sprawiła wkrótce, że indywidualne, oparte na wiedzy, doświadczeniu i intuicji kontrole kie-rowników stały się coraz bardziej zawodne.

Read More

Indukcyjne metody identyfikacji kompetencji

Indukcyjne metody identyfikacji kompetencji wymagają podejścia badawczego. Podejście badawcze do identyfikacji kompetencji podkreśla systematyczność zbierania i analizy danych, a także konieczność zebrania określonej ilości „materiałów dowodowych” . Główną zaletą podejścia badawczego jest poparty dowodami em-pirycznymi charakter powstałego modelu kompetencji. Podejście badawcze było wykorzystywane we wczesnych modelach D. McClellanda i jego następców. Me-todologia kompetencyjna D. McClellanda charakteryzuje się przede wszystkim:

Read More

III Analiza sytuacji rynkowej

III Analiza sytuacji rynkowej w branży z uwzględnieniem popytu, podaży i wyników ekonomicznych. Tendencje rozwojowe branży na tle innych branż. Podstawowe czynniki kształtujące koniunkturę w branży. Analiza struktury obrotów w branży. Warunki wejścia na rynek. Charakterystyka pośredników, kontrahentów, klientów.

Charakterystyka produktu ze szczególnym uwzględnieniem cech, które w danych warunkach powinny przesądzić o rynkowym sukcesie.

Read More

Ewolucja funkcji: dwa modele kontroli

Wzrost rangi i skali uruchamianych w przedsiębiorstwach procesów kontrolnych zawsze był odpowiedzią kadry kierowniczej na niepewność otoczenia i wzrost ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospo-darczej. Aktualne, rzetelne i wiarygodne wyniki kontroli stać się miały w założeniu głównym czynnikiem zwiększania zdolności przystosowawczej przedsiębiorstw. Tymczasem -jak dowiodły doświadczenia – tradycyjnie sprawowana kontrola sama stać się może źródłem niepewności zagrażającej egzystencji przedsiębiorstwa (zob. tab. 4). Profesjonalizacja kontroli jest koniecznością. W rezultacie proces badania i oceniania konkretnych stanów faktycznych i ustanawianych dla nich wzorców stał się wyspecjalizowaną dziedziną działalności w zarządzaniu.

Read More

Druga faza

Pierwszą fazę – rozpoznania problemu – uznaje się za najważniejszą w czte- roetapowym bloku postępowania, wskazanym przez H.A. Simona. Wiąże się ona z ustaleniem potrzeby podjęcia decyzji, tzn. ze stwierdzeniem odchylenia od stanu pożądanego. W pierwszej kolejności gromadzi się informacje o funkcjach danego systemu oraz o stanie faktycznym realizacji tych funkcji. Następnie ustala się przyczyny stwierdzonych odchyleń, co pozwala zidentyfikować problem, określić jego istotę i zakres występowania, jak również sposoby i ograniczenia jego rozwiązania. W sferze personalnej firmy problemem wymagającym rozwiązania może być np. pojawienie się wakatu i potrzeby obsadzenia tego stanowiska odpowiednią osobą. Przystępując do procesu selekcji kandydatów do pracy należy najpierw zgromadzić informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych wolnego stanowiska pracy i o zgłaszających się kandydatach. Trzeba również określić kryteria doboru kandydatów do pracy oraz wybrać odpowiednie techniki sprawdzenia ich przydatności.

Read More

Do zadań kontroli typu amerykańskiego należą:

-5. przygotowywanie sprawozdań dla kierownictwa przedsiębiorstwa (funkcja informacyjna). 6. służenie kompetentną wiedzą przy rozwiązywaniu problemów gospo-darczych przedsiębiorstwa, przygotowywanie analiz dotyczących wą-skich gardeł, programów oszczędności, analiz porównawczych z in-nymi przedsiębiorstwami (funkcja doradcza).

Do zadań kontroli typu amerykańskiego należą: 1. obsługa wszystkich dziedzin kierowania przedsiębiorstwem (funkcja usługowa). 2. kierowanie finansami i rachunkowością (funkcja obsługi rachunkowo-ści).

Read More