Fazy procesu decyzyjnego

Podejmowanie decyzji personalnych, podobnie jak wszystkich decyzji kierowniczych, wymaga określonych czynności intelektualnych i technicznych. Składają się one na fazy procesu decyzyjnego. Większość autorów wymienia trzy fazy:

rozpoznania, m projektowania, o wyboru. Niektórzy jednak wyróżniają ich więcej. Na przykład wg H.A. Simona są cztery fazy podejmowania decyzji (choć ostatnia często nie znajduje potwierdzenia w praktyce) :

Read More

Czasowe nasilenie nurtu

Czasowe nasilenie nurtu podróżujących zależy od czynników przy-rodniczych, uczestnictwa danego obszaru w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym, lokalnych walorów turystycznych i turystycznego zagospodarowania . Sezon turystyczny w uzdrowiskach, w miastach atra-kcyjnych z powodu interesującej architektury czy muzeów trwa niemal cały rok, natomiast w ośrodkach o walorach wyłącznie wypoczynkowych czy sportowych tylko w okresach sprzyjających warunków klimatycznych. Warunki te kształtują się niejednolicie w różnych rejonach kraju, np. nad Bałtykiem sprzyjające warunki klimatyczne trwają nie dłużej niż 2-3 miesiące, natomiast w górach występuje letnie i zimowe nasilenie ruchu. Sezony turystyczne kształtują się więc odmiennie dla poszczególnych rejonów, a nawet miejscowości.

Read More

Jednym z najtrudniejszych zadań każdego menadżera jest

Jednym z najtrudniejszych zadań każdego menadżera jest zdefiniowa-nie pożądanych wyników. We wszystkich podręcznikach zaleca się, aby możliwie konkretnie określić wyniki, które kierownicy pragną uzyskać (lub utrzymać). Poucza się menedżerów, że cele wyrażone w tak ogólnej lub

mglistej postaci, jak „obniżać koszty ogólne” lub „ przyspieszyć realizacje zamówień”, są mniej przydatne od konkretnych ustaleń: „obniżyć koszty ogólne o 12%” albo „realizować wszystkie zamówienia w ciągu trzech ro-boczych dni”. Te ostatnie sformułowania nie tylko są podstawą opracowania przez menedżerów i wdrożenia potrzebnej procedury, ale obejmują też miernik powodzenia lub niepowodzenia w realizacji celów.

Read More

Aby radzić sobie ze zmianą

Aby radzić sobie ze zmianą. W otoczeniu każdej organizacji nie-uchronnie zachodzą zmiany. Zmieniają się rynki. Konkurenci – często z różnych części świata – proponują nowe wyroby i usługi, przemawiające do wyobraźni klientów. Pojawiają się nowe materiały i techniki. Wprowadzane są lub zmieniane przepisy państwowe. Funkcja kontrolna pozwala menedżerom reagować na wynikające stąd zagrożenia i okazje, ułatwiając im wykrywanie zmian, które wywierają wpływ na wyroby lub usługi ich organizacji. W dzisiejszym złożonym i burzliwym otoczeniu wszystkie organizacje muszą się borykać ze zmianami. Pomiędzy sformułowaniem cele i jego osiągnięciem w organizacji a jej otoczeniem wiele może się zdarzyć, a skutkiem tego może być zakłócenie ruchu w kierunku realizacji celu bądź nawet zmiana samego celu. Odpowiednio ukształtowany system kontroli może pomóc menedżerom w przewidywaniu zmian, warunków działania, ich obserwacji i w odpowiedniej reakcji.

Read More

Komórki personalne

Sprawowana przez kierowników liniowych funkcja personalna wymaga wcześniej-szego przygotowania i wsparcia organizacyjnego. Obowiązek ten leży w kompetencji komórek o charakterze sztabowym, zgrupowanych zwykle w jednym dziale, nazywa-nym w polskich firmach najczęściej działem personalnym (zasobów ludzkich), a wcze-śniej – służbą pracowniczą. Sztab ma do osiągnięcia dwa podstawowe cele:

Read More

Informacje wywiadowni

W Polsce największymi możliwościami świadczenia usług informacyjnych na temat turystyki dysponuje Instytut Turystyki oraz Instytut Rynku i Konsumpcji. Badania rynku turystycznego prowadzą też akademie ekonomiczne i akademie wychowania fizycznego.

– 6. Informacje wywiadowni, czyli instytucji oferujących sprawozdanie wiarygodności przedsiębiorstw działających na całym świecie. Wywiadow- nie zobowiązane są do działalności zgodnej z prawem. Nie mogą naruszać tajemnicy bankowej ani uzyskiwać informacji w urzędach skarbowych. Mimo tego informacje, jakie udostępniają wywiadownie, są wystarczające, aby dowiedzieć się czy można danemu partnerowi zaufać. Cena informacji w wywiadowni zależy od szybkości dostarczenia raportu i miejsca lokalizacji potencjalnego partnera.

Read More