Category Artykuły

Najtrudniejsze są pomiary (kiedy mierniki zawodzą?)

Z właściwą sobie swobodą M. Armstrong (1998, s. 16-17) prze-strzega, że wszystkie liczby należy traktować ostrożnie. Mogą ukrywać więcej, niż odsłaniają. Potknięcia, których należy się wystrzegać, to:

$ Nie reprezentatywna sprawozdawczość – wybrane dane nie uwzględniają głównych zagadnień, ukrywają niekorzystne wyniki lub kładą nadmierny nacisk na korzystne osiągnięcia.

Read More

Charakterystyczna dla marketingu skłonność

Charakterystyczna dla marketingu skłonność postrzegania rynku w kategoriach klientów przedsiębiorstwa (czyli inaczej mówiąc możliwości zyskownej sprzedaży oferowanego produktu) uzasadnia wyróżnianie po-szczególnych składników turystycznego rynku. Jako kryteria jego podziału wykorzystywane są najczęściej:

– cechy konsumenta,

– motywy uprawiania turystyki oraz

Read More

Forma badań Zalety Wady

Kwestionariusz wysyłany pocztą a) niski koszt, b) szeroka dy-strybucja uwarunkowana jedynie dotarciem przez pocztę, c) szybkość, d) łatwość dotarcia do poszczególnych grup społecznych, e) eliminacja wpływu ankietera a) niski procent wypełnionych kwestionariuszy, b) zazwyczaj brak reprezentatywności próby, c) dwuznaczność odpowiedzi, d) możliwość „fałszowania” przez respondentów metryki Kwestionariusza

Read More

Zarządzanie personelem

Zarządzanie personelem ma swój wymiar funkcjonalny, instytucjonalny i instru-mentalny. W wymiarze funkcjonalnym obejmuje organizowanie poszczególnych zadań i czynności w procesy osiągania celów w sferze personalnej. W wymiarze instytucjonalnym odnosi się do określenia ról i kompetencji podmiotów uprawnionych do podejmowania decyzji personalnych oraz wzajemnych powiązań między nimi. Z kolei w wymiarze instrumentalnym dotyczy doboru właściwych metod i technik rozwiązywania problemów personalnych.

Read More