Category Artykuły

Jednym z najtrudniejszych zadań każdego menadżera jest

Jednym z najtrudniejszych zadań każdego menadżera jest zdefiniowa-nie pożądanych wyników. We wszystkich podręcznikach zaleca się, aby możliwie konkretnie określić wyniki, które kierownicy pragną uzyskać (lub utrzymać). Poucza się menedżerów, że cele wyrażone w tak ogólnej lub

mglistej postaci, jak „obniżać koszty ogólne” lub „ przyspieszyć realizacje zamówień”, są mniej przydatne od konkretnych ustaleń: „obniżyć koszty ogólne o 12%” albo „realizować wszystkie zamówienia w ciągu trzech ro-boczych dni”. Te ostatnie sformułowania nie tylko są podstawą opracowania przez menedżerów i wdrożenia potrzebnej procedury, ale obejmują też miernik powodzenia lub niepowodzenia w realizacji celów.

Read More

Aby radzić sobie ze zmianą

Aby radzić sobie ze zmianą. W otoczeniu każdej organizacji nie-uchronnie zachodzą zmiany. Zmieniają się rynki. Konkurenci – często z różnych części świata – proponują nowe wyroby i usługi, przemawiające do wyobraźni klientów. Pojawiają się nowe materiały i techniki. Wprowadzane są lub zmieniane przepisy państwowe. Funkcja kontrolna pozwala menedżerom reagować na wynikające stąd zagrożenia i okazje, ułatwiając im wykrywanie zmian, które wywierają wpływ na wyroby lub usługi ich organizacji. W dzisiejszym złożonym i burzliwym otoczeniu wszystkie organizacje muszą się borykać ze zmianami. Pomiędzy sformułowaniem cele i jego osiągnięciem w organizacji a jej otoczeniem wiele może się zdarzyć, a skutkiem tego może być zakłócenie ruchu w kierunku realizacji celu bądź nawet zmiana samego celu. Odpowiednio ukształtowany system kontroli może pomóc menedżerom w przewidywaniu zmian, warunków działania, ich obserwacji i w odpowiedniej reakcji.

Read More

Komórki personalne

Sprawowana przez kierowników liniowych funkcja personalna wymaga wcześniej-szego przygotowania i wsparcia organizacyjnego. Obowiązek ten leży w kompetencji komórek o charakterze sztabowym, zgrupowanych zwykle w jednym dziale, nazywa-nym w polskich firmach najczęściej działem personalnym (zasobów ludzkich), a wcze-śniej – służbą pracowniczą. Sztab ma do osiągnięcia dwa podstawowe cele:

Read More

Informacje wywiadowni

W Polsce największymi możliwościami świadczenia usług informacyjnych na temat turystyki dysponuje Instytut Turystyki oraz Instytut Rynku i Konsumpcji. Badania rynku turystycznego prowadzą też akademie ekonomiczne i akademie wychowania fizycznego.

– 6. Informacje wywiadowni, czyli instytucji oferujących sprawozdanie wiarygodności przedsiębiorstw działających na całym świecie. Wywiadow- nie zobowiązane są do działalności zgodnej z prawem. Nie mogą naruszać tajemnicy bankowej ani uzyskiwać informacji w urzędach skarbowych. Mimo tego informacje, jakie udostępniają wywiadownie, są wystarczające, aby dowiedzieć się czy można danemu partnerowi zaufać. Cena informacji w wywiadowni zależy od szybkości dostarczenia raportu i miejsca lokalizacji potencjalnego partnera.

Read More

Działania w zakresie poprawy warunków pracy

Działania w zakresie poprawy warunków pracy idą w kierunku: eliminacji zagrożeń, czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych, instalowania klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i produkcyjnych, odnawiania pomieszczeń biurowych i socjalnych, wprowadzania sprzętu, który spełnia wymagania ergonomiczne.

W firmach regularnie prowadzone są szkolenia pracowników w zakresie bezpie-czeństwa pracy oraz inicjowane i wdrażane rozwiązania służące poprawie bezpie-czeństwa środowiska pracy. Na równi traktuje się jakość produktu, ochronę środowiska oraz ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracy. Wszyscy pracownicy są zaangażowani w zarządzanie bezpieczeństwem zgłaszają wnioski i uwagi dotyczące bezpieczeństwa, a także wnioski racjonalizatorskie dotyczące konkretnych rozwiązań. W wyniku tych działań spadła wypadkowość, a niektóre z firm startując w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” są nagradzane nagrodami i wyróżnieniami na szczeblu regionu oraz krajowym.

Read More

Drugą grupę metod eksperymentalnych stanowią

organizując tzw. rynkowe testy, czyli próbne sprzedaże, pozwalające ocenić skuteczność różnych wariantów turystycznego produktu, cen czy promocji. Łatwo jednak jest w takiej sytuacji o zniekształcenia. Trudno bowiem np. stwierdzić, czy sprzedaż wzrosła tylko w rezultacie zmiany ceny, czy też pod wpływem działania innych czynników. Relatywnie najłatwiej jest badać zależności między wprowadzeniem w wybranych jednostkach nowej techniki usługowej a poprawą ekonomicznych wyników.

Read More

Budżety – ważne narzędzia kontroli

W literaturze anglo-amerykańskiej z zakresu kontroli jako funkcji za-rządzania dominuje „podejście budżetowe”. L.Bittel pisze, że „budżet jest tym narzędziem kontrolnym, z którym większość menadżerów, pracowników nadzoru i kierowników projektu musi się zaznajomić najdokładniej. Budżet stanowi finansową normę dla poszczególnych przedsięwzięć, rodzajów dzia-łalności, programów lub wydziałów. Dane w nim zawarte prezentowane są

Read More

– 1 klientach pochodzi najczęściej z obserwacji uczestniczącej i niekontrolo-wanej polegającej na słuchaniu i patrzeniu.

Obserwację można prowadzić w sposób niesformalizowany lub wy-korzystując pewne narzędzia porządkujące (instrukcje, schematy, formu-larze). Popularnym sposobem rozpoznawania pewnych zjawisk jest ob-serwacja uczestnicząca, polegająca na tym, iż obserwator występuje w roli uczestnika badanej grupy (np. jako pracownik lub klient). Ponieważ

Read More

Analiza owych wyników

Rozwiązanie to jednak uniemożliwia bezpośrednią przekładalność wyników kontroli osiągniętych za pośrednictwem różnych jej systemów, a tym samym uzyskanie całościowej wspólnej oceny sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, oraz powodujących ją przyczyn.

Analiza owych wyników przeprowadzana jest poza systemem kontroli przez naczelną kadrę kierowniczą przedsiębiorstw lub przez działające z jej polecenia komórki sztabowe. Z uwagi na brak utrwalonych procedur postę-powania jest to przedsięwzięcie złożone i z tego względu podejmowane sporadycznie, w sytuacjach dużego zagrożenia. W warunkach postępującej instrumentalizacji kontroli brak bezpośredniej integracji między systemami obsługującymi różne rodzaje planów wpływa na obniżenie skuteczności po-zyskiwanych informacji. Negatywne następstwa tego rozwiązania stają się tym bardziej odczuwalne, im bardziej złożona jest struktura planów w przedsiębiorstwie. Stąd w ostatnich latach zarysowała się tendencja do tworzenia zintegrowanych systemów kontroli, które ograniczone tylko do podstawowych wskaźników, obrazujących stan i rozwój przedsiębiorstwa, pozwalają na proceduralną, niejako automatyczną przekładalność wyników kontroli osiąganych wcześniej za pomocą systemów tradycyjnie związanych

Read More

Dostęp do informacji

Ważnym elementem jest też dobra organizacja pracy. Jest ona wykorzystywana jako wszechstronny i względnie tani środek motywowania oraz jako sposób umożliwiający udział pracowników w zarządzaniu. Z organizacją pracy wiąże się również czas pracy i jego organizacja. Właściwie dobrany daje możliwość kiero-

wania własnym czasem i wydajnością oraz pozwala na zaspokojenie potrzeb oso-bistych. W konsekwencji praca daje większą satysfakcję.

Read More

Do źródeł statystycznych zalicza się

Do źródeł statystycznych zalicza się też wyniki badań budżetów ro-dzinnych. Badania te polegają na systematycznym, szczegółowym noto-waniu przez wybrane rodziny wszystkich przychodów i rozchodów z podaniem ich rodzaju i wysokości oraz ilości dóbr i usług nabytych, otrzymanych lub oddanych. Wyniki tych badań klasyfikuje się następnie w różne grupy w zależności od potrzeb. Analiza budżetów rodzinnych dostarcza m.in. informacji, jaka część dochodów rodzin o różnych poziomach zamożności jest przeznaczona na wydatki turystyczne. Podobną rolę spełniają badania budżetów gospodarstw domowych, a ich wyniki są publikowane przez GUS.

Read More

Kiedy bezrobocie trwale spadnie poniżej dziesięciu procent ? – praca

Bezrobocie w Polsce znajduje się aktualnie na bardzo niskim poziomie i wynosi około dziewięciu procent. Oczywiście na wysokość bezrobocia w Polsce jak i na świecie mają wpływ czynniki sezonowe , jednak większa mobilność ludzi w poszukiwaniu pracy , niż miało to miejsce w latach poprzednich zdecydowanie poprawiła niekorzystne tendencje sezonowe , tak więc bez najmniejszego problemu bezrobocie może spaść jeszcze bardziej. Ludzie co raz chętniej się przemieszczają w poszukiwaniu pracy , a to dzięki na przykład tanim liniom lotniczym oraz rozwojowi internetu w telefonach komórkowych , dzięki czemu budowlaniec z jednego końca Polski może w kilka chwil znaleźć pracę czasową na drugim końcu Polski , lub też za granicą...

Read More

Dlaczego poziomu zadłużenia Polski nie można określić jako bezpieczny ? – zadłużenie

Mało kto wie , ale poziom zadłużenia Polski przekroczył już magiczną kwotę biliona złotych , a więc jednynki i dwunastu zer wyrażoną w złotym. Wbrew pozorom ogromna kwota – może się na kilka chwil spaść poniżej biliona złotych , w przypadku gdy kursy walutowe zmienią się w określony sposób (chodzi o umocnienie złotego względem takich walut jak Euro, Dolar Amerykański czy też Funt Brytyjski) , gdyż lwia część zadłużenia skarbu państwa jest wyrażona w walutach obcych. Może więc przynajmniej czysto teoretycznie nastąpić taka sytuacja , że zadłużenie przez nawet kilkanaście tygodni (puki nie nadrobimy aprecjacji waluty nowymi długami) spaś poniżej biliona złotych...

Read More

Jak wpłynąć korzystnie na płynność finansową naszej firmy? – finanse firma

Jak wpłynąć korzystnie na płynność finansową naszej firmy? Czy istnieje rzeczywiście możliwość odzyskania części pieniędzy chociażby z niezapłaconych faktur czy innych nieprzeterminowanych wierzytelności? Oczywiście jak najbardziej, nazywa się to faktoring i co najważniejsze pozwala on na sprzedaż ewentualnie obrót wierzytelnościami, i pozyskanie w ten sposób należnych nam pieniędzy. Polega na przekazaniu faktorowi wspomnianych wierzytelności za adekwatną do tego prowizję, jednocześnie uzyskanie z tego tytułu kapitału niezbędnego dla zapewnienia płynności finansowej naszej firmy. Jest to metoda zyskująca coraz większą popularność, można iść krok dalej i powiedzieć, że dostępne na rynku narzędzia do faktorowania oraz oprogramowanie, to koncepcja jaka cieszy się ogromnym zainteresowaniem...

Read More