Instytucje finansowe

Sprawozdania finansowe. Są one powszechnie wykorzystywane przez menadżerów, akcjonariuszy, instytucje finansowe, analityków inwe-stycyjnych,, związki zawodowe oraz innych interesariuszy do oceny efek-tywności organizacji. Na przykład menadżerowie porównują bieżące spra-

wozdania finansowe swojej organizacji z jej sprawozdaniami z przeszłości oraz ze sprawozdaniami konkurentów, mierząc w ten sposób skuteczność jej działalności w czasie. Przy dostatecznej ilości informacji mogą zaobserwować występowanie trendów wymagających podjęcia działań korygujących. Natomiast bankowcy i analitycy finansowi korzystają ze sprawozdań finansowych, aby stwierdzić, czy warto inwestować w daną firmę.

Istotne jest to, że sprawozdania finansowe nie zawierają wszystkich ważnych informacji. Rzadko kiedy znajdują w nich odbicie zmiany zacho-dzące w otoczeniu organizacji, na przykład ewolucja (rewolucja) w upodo-baniach klientów, chociaż mogą one mieć bardziej węzłowe znaczenie dla powodzenia organizacji niż efektywność finansowa. W zależności od kon-kretnej organizacji, sprawozdania finansowe mogą obejmować poprzedni rok, poprzedni kwartał lub poprzedni miesiąc. Najpowszechniejszym spra-wozdaniami finansowymi, wykorzystywanymi przez duże i małe organizacje, są: bilanse (zestawienia bilansowe), rachunki wyników i sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>