Koszty zmienne

-2. Koszty zmienne. Są to wydatki, które zmieniają się wprost proporcjo-nalnie do ilości wykonanej pracy. Przykładem są surowce – im więcej

wytwarza się wyrobów, tym więcej jest ilość (i koszt) potrzebnych surowców. 3. Koszty półzmienne. Są to koszty, które zmieniają się zależnie od ilości wykonanej pracy, ale nie w sposób wprost proporcjonalny. Koszty pół-zmienne często stanowią znaczną część wydatków organizacji. Na przy-kład w krótkich okresach koszty robocizny są często kosztami pół- zmiennymi – liczba zatrudnionych (lub zwalnianych) pracowników zazwyczaj nie jest bezpośrednio zależna od codziennych zmian wielkości produkcji. Podobnie, całkowity koszt sprzedaży nie zmienia się wprost proporcjonalnie do liczby sprzedanych wyrobów.

Przy projektowaniu budżetów kierownicy powinni podzielić koszty całkowite na elementy zmienne, stałe i półzmienne. Dzięki temu uzyskuje się budżety dokładniejsze i przydatniejsze, chociaż często jest trudno określić stopień zmiany kosztów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>