Zestawienia bilansowe

Zestawienia bilansowe. W najprostszej postaci opisują one firmę w kategoriach jej aktywów, zobowiązań i kapitału własnego (wartość netto). Aktywa firmy obejmują rozmaite tytuły, od gotówki w banku do nie-materialnej wartości jej marki na rynku. Po lewej stronie bilansu wykazane są aktywa w malejącej kolejności płynności. Rozróżnia się aktywa bieżące

i aktywa trwałe. Aktywa bieżące obejmują takie pozycje jak gotówka, na-leżności, zbywalne papiery wartościowe i zapasy – aktywa, które można przekształcić w gotówkę według możliwej do przewidzenia wartości we względnie krótkim okresie (zazwyczaj jednego roku). Aktywa trwałe wy-kazują pieniężną wartość maszyn, urządzeń, nieruchomości, patentów i in-nych pozycji, wykorzystywanych w ciągły sposób do wytwarzania wyrobów i usług. Zobowiązania także obejmują dwie grupy zobowiązań: bieżące i długoterminowe. Zobowiązania bieżące to długi, takie jak rachunki do zapłaty, pożyczki krótkoterminowe i zobowiązania podatkowe, które trzeba spłacić w bieżącym okresie fiskalnym. Zobowiązani długoterminowe obejmują długi hipoteczne, obligacje i inne długi, spłacane stopniowo. Kapitał własny firmy to różnica pozostająca po odjęciu sumy zobowiązań od sumy aktywów.

Powszechne zastosowanie komputerowych arkuszy kalkulacyjnych znacznie ułatwiło opracowanie bilansów. Ponadto utworzono pakiet pro-gramów komputerowych, przeznaczonych do przetwarzania transakcji księ-gowych i do przygotowania wynikających z nich bilansów i innych spra-wozdań finansowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>