Sprzedaż

Wskaźniki płynności. Te wskaźniki mierzą krotko terminowe zobo-wiązania finansowe przedsiębiorstwa – jego zdolności spłacania bieżących wierzytelności, w miarę jak stają się wymagalne.

Wskaźniki płynności bieżącej jest wyliczony w następujący sposób: Aktywa bieżące (zapasy, dłużnicy i gotówka) Zobowiązania krótkoterminowe (wierzyciele i narosłe odsetki)

Jeżeli bieżący wskaźnik jest wyższy niż 1:1, oznacza to, że przedsiębiorstwo posiada więcej aktywów bieżących niż zobowiązań krótkoterminowych, i w sytuacji, gdyby zostało zmuszone do spłacenia wszystkich zobowiązań krótkoterminowych, miałoby dość aktywów bieżą-cych aby je spłacić. Jeżeli jednak wymagana będzie rygorystyczna ocena wypłacalności przedsiębiorstwa, lepiej wyłączyć z aktywów bieżących zapas i wziąć pod uwagę jedynie płynne elementy aktywów bieżących. Wiąże się to z tym, że jeżeli przedsiębiorstwo zostało by zmuszone do szybkiego spieniężenia posiadanych zapasów, wątpliwe jest, aby udało mu się odzyskać koszty zakupu. W takiej sytuacji wskaźnik płynności szybkiej przyjmuje następującą formę:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>