Z punktu widzenia przedsiębiorstwa

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które zamierza lokować swój produkt na danym obszarze, istotne znaczenie ma określona infrastruktura, czyli zespół urządzeń i instytucji, nieodzownych do zorganizowania wy-godnych form wypoczynku na danym terenie. Chodzi tu zarówno o infrastrukturę techniczną (sieć komunikacyjna, urządzenia łączności, ener-getyka, urządzenia związane z ochroną środowiska), jak i infrastrukturę społeczną (instytucje kultury, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, porządku itp.). Poziom infrastruktury może w skrajnych przypadkach współokreślać poziom renty turystycznej, a tym samym wpływać na cenę produktu. Wyraźny niedorozwój infrastruktury staje się często barierą napływu tu-rystów.

Dynamiczna firma bez przerwy szuka nowych form przewagi i nie ustaje w walce z rywalami, aby ją sobie zapewnić. Generalnie przedsiębiorstwa zyskują przewagę nad konkurencją tam, gdzie miejscowe warunki sprzyjają najszybszemu nagromadzeniu kapitału i kwalifikacji. Rozwój przedsiębiorstwa zależy więc od tego, w jakim stopniu cele właścicieli i pracowników są wspierane przez ich zaangażowanie i dopływ inwestycji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>