Podstawową czynnością jest

Podstawową czynnością jest permanentna analiza sprzedaży w powią-zaniu z bieżącą analizą kosztów. Umożliwia ona dokonanie zmian polityki sprzedaży lub zastosowanie dodatkowych środków jej aktywizacji.

Analiza sprzedaży koncentruje się na rozmiarach oraz przyczynach spadku i wzrostu utargu. Szczególnie ważne jest badanie przebiegu sprzedaży w przekrojach przestrzennych, asortymentowych, czasowych i według kategorii nabywców. Badania w przekroju geograficznym są niezbędne zwłaszcza w turystyce między narodowej, ze względu na różnokierunkowe zmiany w poszczególnych krajach. Analiza sprzedaży „ogółem” nie jest jednak wystarczająca. Co więcej, może ona prowadzić do błędnych wnio-sków, ponieważ na ogólne wyniki składają się odcinkowe sukcesy i niepowodzenia (biuro podróży może np. zarabiać na turystyce wyjazdowej i tracić na organizowaniu turystyki przyjazdowej). Weryfikacja globalnej sprzedaży wymaga więc znacznej dezagregacji asortymentowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>