Syntetyczne ujęcie

Syntetyczne ujęcie najważniejszych problemów turystyki światowej zawiera wydawany corocznie przez Światową Organizację Turystyczną (WTO) „Economie Review of World Tourism”. Publikacje czasopiśmien- nicze dostarczają informacji o różnej wartości poznawczej i aplikacyjnej, a także rozmaitej przydatności branżowej. W każdym kraju wychodzi wiele periodyków i dzienników podejmujących problematykę ogólnogospodarczą i turystyczną. Cennym źródłem informacji mogą być nie tylko periodyki o poważnych ambicjach naukowych czy publicystycznych, lecz także wiele gazet. Ogłoszenia w dziennikach dostarczają np. danych o przedsiębiorstwach działających na rynku turystycznym, oferowanych przez nie produktach, cenach oraz natężeniu i formach aktywizacji sprzedaży. Źródłem informacji o strukturze rynku i firmach może być także reklama radiowa i telewizyjna oraz różne formy turystycznej propagandy.

– 2. Wydawnictwa statystyczne (roczniki, biuletyny, informatory) mogą mieć charakter ogólny lub specjalistyczny oraz rozmaity zakres problemowy. Statystyka turystyczna opiera się na danych pochodzących z różnych organizacji społecznych i gospodarczych. Ponieważ w poszczególnych krajach używa się wciąż niejednakowych pojęć i definicji odnoszących się do mchu turystycznego, a także niejednolitych przekrojów gromadzenia danych Urząd Statystyczny ONZ opracował Podręcznik międzynarodowego turyzmu. Podręcznik ten zawiera zespól definicji i pojęć związanych z turystyką krajową i międzynarodową oraz charakterystykę metod gromadzenia, przetwarzania i analizy danych. Cennym źródłem danych jest wydawany przez ONZ „Yearbook of Tourism Statistics”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>