Arkusze wskaźników z różnych źródeł

Niezmiernie istotne jest znalezienie głównych wskaźników w postaci odpowiedniej dla danej organizacji. Nie zawsze są potrzebne arkusze wskaźników z różnych źródeł, ale gdy będzie się patrzeć na zestawienia liczbowe, powinno się wiedzieć, którą liczbę podzielić przez co, aby wiedzieć dokładnie, co się w firmie rzeczywiście dzieje. Nie wystarczy wiedzieć o ile wzrosła sprzedaż w ostatnim okresie. Musi się również wiedzieć, jak zmieniła się liczba przedstawicieli handlowych i jaka jest wartość sprzedaży na jednego handlowca, jak się dany okres ma w odniesieniu do budżetu, do poprzedzającego okresu oraz do analogicznego okresu ubiegłego roku.

M. Armstrong opisuje najważniejsze wskaźniki finansowe i rentowności (Amstrong, 1999, s.11: Wskaźniki rentowności kapitałów własnych. Ten wskaźnik jest za-zwyczaj wyrażany w formie zysku netto, jako procent własnego kapitału. Wskazuje, w jakiej mierze zarabiasz na inwestycji. Może mieć zastosowanie do oceny całego przedsiębiorstwa z punktu widzenia udziałowców, do części przedsiębiorstwa lub do rentowności konkretnej inwestycji. Przy porównaniu z rentownością, jaką zostałby uzyskana w przypadku, gdyby kapitał został zainwestowany gdzie indziej, ten wskaźnik pokazuje sens dalszej inwestycji. To może prowadzić do analizy kosztów alternatywnych, czyli kosztów porównywanych z zyskiem lub stratą spodziewanymi z alternatywnej inwestycji lub alternatywnego działania. Innymi słowy, jeże

li nie podjąłeś decyzji lub nie skorzystałeś z alternatywnej możliwości in-westycji, które dałyby lepsze efekty niż podjęta przez ciebie decyzja, utra-cony przychód stanowi „koszt alternatywny”. Podczas przeprowadzania analizy rentowności zainwestowanego kapitału sprawdź podstawy danych liczbowych, tak aby porównaniu podlegały analogiczne pozycje. Często spotykana, choć nie powszechna, definicja zainwestowanego kapitału obej-muje kapitał akcyjny, rezerwy (z wyłączeniem rezerw podatkowych), po-życzki długo terminowe i przekroczenie stanu konta. Liczba wyrażająca ren-towność określana jest zazwyczaj jako zysk netto z wyłączeniem podatków

i oprocentowania kapitału. Opodatkowanie jest wyłączone, ponieważ jego zmienny charakter sprawia, że trudno jest porównywać dane z roku na rok. Oprocentowanie kapitału jest pomijane, ponieważ jego uwzględnienie ozna-czałoby, że oprocentowanie to byłoby mierzone po uzyskaniu przychodu z inwestycji. Proszę pamiętać, że porównania mogą dawać zniekształcony

obraz wówczas, gdy jest niewiele aktywów stałych, na przykład gdy przed-siębiorstwo wynajmuje lub dzierżawi swój zakład produkcyjny. Stopa marży handlowej brutto. Jest to podstawowy miernik rentowności handlowej przedsiębiorstwa. Wyrażany w formie ilorazu: Marż handlowa brutto (tj. różnica między wydatkami a przychodami ze sprzedaży)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>