Problem personalny

Problem personalny to każda trudność związana z podmiotową rolą zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, pojawiająca się w jego sferze personalnej czy z punktu widzenia celów zarządzania personelem, której rozwiązanie ma wpływ na osiąganie owych celów.

Źródłem problemów personalnych – jak wspomniano – są zadania realizowane w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstwa, określanej współcześnie mianem zarządzania personelem lub zarządzania zasobami ludzkimi. Owo zarządzanie

jest procesem składającym się z logicznie ze sobą powiązanych czynności (szcze-gółowych zadań personalnych), ukierunkowanych na zapewnienie organizacji w określonych miejscu i czasie wymaganej liczby pracowników o odpowiednich kompetencjach oraz tworzenie warunków stymulujących efektywne zachowania zatrudnionego personelu zgodnie z nadrzędnym celem przedsiębiorstwa .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>