Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat. Rachunek ten jest raportem na temat osią-gniętych dokonań firmy w jakimś okresie, ukazującym jej dochody, wydatki oraz różnicę pomiędzy nimi (zysk lub stratę) w tym okresie. Szereg poży-tecznych wskaźników kontrolnych zostaje wyprowadzonych z rachunku zy-sków i strat lub w połączeniu z zestawieniem bilansowym. Są wśród nich zysk ze sprzedaży, rentowność kapitału, stosunek aktywów do obrotu, obrót zapasów itd.

Analiza płynności finansowej. Analiza ta pozwala menadżerom pla-nować i kontrolować w danym okresie rzeczywiste przepływy gotówki do

i z organizacji, w nawiązaniu do wszystkich zasobów firmy. Oprócz po-wszechnie stosowanych bilansów i rachunków wyników wiele przedsię-biorstw opracowuje analizy bieżących przepływów pieniężnych lub sprawoz-dań o źródłach i wykorzystaniu funduszy. Sprawozdania takie zawierają informację, skąd pochodzi gotówka lub fundusze uzyskane w ciągu roku (na przykład z działalności operacyjnej, ze zmniejszenia należności albo ze sprzedaży zapasów) oraz jak je wykorzystano ( na przykład na zakup urzą-dzeń, na wypłatę dywidendy lub na zmniejszenie zobowiązań bieżących). Nie należy ich mylić z rachunkiem wyników. Analizy przepływów pieniężnych przedstawiają sposób wykorzystania pieniędzy, a nie wielkości osiągniętych zysków czy poniesionych strat. W wielu przypadkach uniemożliwiają nie tyl-ko upewnienie się czy i ile gotówki jest do dyspozycji, ale zorientować się ja-ką gotówką będzie można dysponować realnie w przyszłym okresie czasu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>