Instytucjonalizacja kontroli

Rozległe, silnie sforma-lizowane wewnętrzne źródła informacji, Podatne na błędy metody pracy i środki pomocni-cze Niski poziom wykształ-cenia lub mała motywacja pracowników Duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa z za-kładami w regionach mało rozwiniętych

Instytucjonalizacja kontroli. Zarówno instrumentalizacja, jak i spe-cjalizacja kontroli, pochodne wzrostu rozmiarów przedsiębiorstw i doskona-lenia procesu zarządzania nimi, stworzyły przesłanki powoływania wyod-rębnionych stanowisk pracy dla wykonania czynności kontrolnych. Kontrola przestała być wyłącznie kompetencją kierownika i zaczyna być powierzana coraz liczniejszej rzeszy pracowników.

Instytucjonalizacja kontroli jest procesem rozwojowym. W dużych przedsiębiorstwach przebiega on szybciej. Mniejsze, wspierając swe decyzje ekspertyzami dotyczącymi oceny sytuacji i rozwoju przedsiębiorstwa przy-gotowywanymi przez firmy doradcze, stoją często wobec problemu, w jakich dziedzinach działalności instalować systemy (aparat) kontroli i jak je obsługiwać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>