Konieczność skrócenia cykli kontroli

Konieczność skrócenia cykli kontroli pojawiła się wraz z potrzebą do-stosowania celów przedsiębiorstw i sposobów ich realizacji do dynamicznego otoczenia. Modele kontroli przez sprzężenie zwrotne najwcześniej były stosowane w dużych przedsiębiorstwach w USA, bo już w końcu lat trzy-dziestych. Ich ekspansja nastąpiła jednak dopiero w początkach lat siedem-dziesiątych. Na przykład w szwajcarskich przedsiębiorstwach konieczność skrócenia cykli kontroli w porównaniu do cykli planowania wystąpiła dopiero po 1973 roku.

Dostosowanie terminów prowadzenia kontroli do tempa zmian zacho-dzących w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw przyczyniło się do upowszechnienia planowania w przedsiębiorstwach. Zadaniem kontroli przez sprzężenie zwrotne „stało się nie tylko przygotowywanie korekt w coraz bardziej rozbudowanym systemie planów przedsiębiorstw, ale także in-formacyjne zasilanie bieżących decyzji finansowych, produkcyjnych, han-dlowych, personalnych, organizacyjnych.

Współcześnie kontrola przez sprzężenie zwrotne jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym na wszystkich poziomach zarządzania oraz we wszystkich objętych planowaniem dziedzinach działalności przedsiębiorstw. Typowy zakres zadań kontroli przez sprzężenie zwrotne przedstawia tablica 3»

Typ Przedsię-biorstwa Przedsiębiorstwo małe we wczesnej fazie rozwoju, scentralizowanej strukturze zróżnicowanym asortymencie produkcji Przedsiębiorstwo duże, w późnej fazie rozwoju, zdecentralizowanej struk-turze zarządzania, pro-wadzące produkcję ma-sową

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>