Odchylenia od norm

zanych z wielkością dokonywanych zakupów, by sprostać nowym wymaga-niom. Kontrola wstępna, zwana również kontrolą sterującą albo kontrolą zasilania, koncentruje się na elementach nakładów wchodzących do systemu na wczesnym etapie całego procesu, kontrola wstępna zajmuje się jakością i ilością zasobów finansowych, rzeczowych, ludzkich i informacyjnych, zanim staną się one częścią systemu.

Bardzo trudno czasami odróżnić kontrolę wstępna od kontroli bieżącej lub kontroli sterującej, które również występują w procesie np. produkcji. Sprawdzane są temperatura i ciśnienie, by zgadzały się z określonymi nor-mami. Części podlegają kontroli w czasie ruchu wzdłuż linii produkcyjnej. Tekst zostaje sprawdzony na monitorze komputera przed wydrukowaniem

dokumentu. Odchylenia od norm (lub luki) wskazują prawnikom i menedżerom, kiedy musza zostać podjęte działania korekcyjne. Część kontroli bieżącej występuje w postaci wyboru: „tak – nie” lub „można kontynuować – nie można kontynuować”. Produkt jest akceptowany albo odrzucany: proces może być kontynuowany albo musi być zatrzymany w celu dokonania w nim korekty przed wznowieniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>