Kierownik kontrolujący

-4. kierownik kontrolujący podwładnego nie powinien nigdy występować w roli sędziego ani kata, 5. kontrolę należy ograniczać do zagadnień zasadniczych, z pominięciem drobiazgów i elementów nieistotnych dla rezultatu końcowego,

-6. kontrolujący powinien być osobą w pełni kompetentną, a przy tym obiektywną i niezależną od wpływu i sugestii osób trzecich, 7. kontrolowany winien ponosić odpowiedzialność wyłącznie za to, co zostało mu uprzednio zlecone do wykonania,

-8. kontrola i nadzór powinny być połączone z oceną wyników pracy oraz kończyć się w miarę możliwości pozytywną dla pracownika konkluzją końcową lub życzliwym pouczeniem,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>