Procedura audytu personalnego

Niezależnie od rodzaju audytu warunkiem uczynienia z niego skutecznego instrumentu doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi jest opracowanie i przestrzeganie odpowiedniej procedury audytowania, która powinna uwzględniać przyjęte standardy oraz specyfikę danej organizacji. Powinna ona obejmować:

zaplanowanie audytu w powiązaniu z oceną ryzyka, wyznaczenie celu, przedmiotu i zakresu audytu, badanie, ocenę i diagnozę stanu faktycznego w odniesieniu do wyznaczonych standardów,

weryfikację i interpretację ustaleń, komunikowanie wyników audytu zainteresowanym osobom poprzez opracowanie raportu zawierającego ocenę i rekomendacje, późniejsze czynności sprawdzające, tj. ocenę wykonania zaleceń audytu.

Następstwem audytu personalnego powinien być plan działań ukierunkowanych na doskonalenie praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do celów, zasad i stosowanych procedur. Prace w zakresie audytu personalnego powinny opierać się na ocenie dokonanej przez audytora, a dotyczącej ryzyka istotnych błędów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, które mają być poddane audytowi. Ocena ryzyka musi być obecna na każdym etapie pracy audytora. W ramach oceny ryzyka można wyróżnić dwa etapy: identyfikację obszarów ryzyka w ramach funkcji personalnej oraz analizę ryzyka, w wyniku której obszary ryzyka zostają uszeregowane pod względem ważności dla zarządzania zasobami ludzkimi, co pozwala ustalić kolejność zadań w ramach audytu personalnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>