Audyt personalny jako obszar audytu wewnętrznego

Jednym z głównych źródeł sukcesu organizacji na rynku jest posiadany przez nią kapitał ludzki, co zgodnie potwierdzają teoretycy i praktycy. Stąd też zasadniczym problemem staje się stworzenie odpowiednich warunków dla pełnego spożytkowania tego kapitału. Możliwe jest to poprzez ciągłe doskonalenie procesu zarządzania tym kapitałem, obejmującego także elementy kontroli. Naturalnie przedsiębiorstwa mogą funkcjonować bez audytu personalnego, ale w dłuższym okresie nie będą w stanie skutecznie prowadzić działalności bez efektywnego systemu kontroli. Dlatego konieczne staje się umieszczenie systemu kontroli wewnętrznej w odpowiednim kontekście i perspektywie. Efektywne kontrole wewnętrzne nie rozwiążą wszystkich problemów przedsiębiorstwa, ale nieskuteczne kontrole lub ich brak mogą spowodować poważne problemy. Należy przy tym pamiętać, ze kontrola wewnętrzna stanowi jeden z obszarów szeroko rozumianego procesu zarządzania i nawet, gdy jest najbardziej efektywna nie może być traktowana jako lekarstwo na złe decyzje, nieskuteczne zarządzanie lub nieprzewidywalne zdarzenia zewnętrzne. Natomiast dobre zarządzanie i efektywne kontrole wewnętrzne mogą sprawić, że organizacja szybko i skutecznie stawi czoła nieprzychylnym warunkom i pomóc w ograniczeniu ich najgorszych skutków .

Ponieważ audyt jest stosowany w różnych obszarach zarządzania organizacją, po-cząwszy od finansów poprzez marketing a na zarządzaniu zasobami ludzkimi kończąc, dlatego zasadne jest określenie tego pojęcia w wymiarze ogólnym odnoszącym się do wnętrza organizacji. Audyt pomaga organizacji w osiąganiu celów poprzez

wprowadzenie systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia do oceny i poprawy skuteczności procesów zarządzania i kontroli . Jest on niewątpliwie narzędziem zarządzania, które służy do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że:

postawione przed organizacją cele są realizowane, zasady i procedury wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub przyjęte wewnętrznie są wdrażane i przestrzegane, mechanizmy i procedury stanowiące system kontroli są adekwatne i skuteczne w ocenie prawidłowości działania organizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>