Koszty stałe

Aby sobie poradzić z tą trudnością, wielu menadżerów posługuje się budżetem zmiennym (tego rodzaju budżet określa się jako elastyczny lub ruchomy). Budżety stałe wyrażają właściwy poziom kosztów przy jednej, określonej wielkości produkcji natomiast budżety zmienne są to programy kosztów, wykazujące, w jaki sposób poszczególne koszty powinny się zmieniać w zależności od zmian w danej działalności lub wielkości wyników. Budżety zmienne są zatem przydatne przy określaniu w realistyczny

i uzasadniony sposób wysokości kosztów zależnie od produkcji wykonanej. Przy opracowaniu preliminarzy zmiennych należ uwzględnić trzy ro-dzaje kosztów: stałe, zmienne i półzmienne.

-1. Koszty stałe. Są to koszty, na które nie wpływa ilość pracy wykonywanej w ośrodku odpowiedzialności. Koszty te narastają jedynie w miarę upływu czasu. Na przykład w wielu organizacjach pensje miesięczne, składki ubezpieczeniowe, czynsze i nakłady na badania nie ulegają po-ważniejszym zmianom, niezależnie od różnic w poziomie działalności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>