Pozycja rynkowa

-2. Pozycja rynkowa. Wszystkie firmy starają się opracować sposoby mierzenia, czy i jak wyroby i usługi oferowane przez przedsiębiorstwo ak-ceptowane są na rynku. Ważna jest tu umiejętność dobrania „właściwego” rynku jak też zdolności firmy do sprostania konkurencji zarówno z punktu widzenia jakości, jak ceny, efektywności dystrybucji, jak i rozwijanie tech-nologii zbytu oraz nowoczesności wyrobu. Udział na rynku jest oczywiście ważnym wskaźnikiem. Ponadto próbuje się oceniać stopień zadowolenia klientów z wyrobów i usług GE oraz z wyrobów i usług firm konkurencyj-nych, a także zdobywać informacje o niezaspokojonych potrzebach klientów.

-3. Produktywność. W dokonywaniu pomiarów w dziedzinie produk-tywności – to znaczy „umiejętności przedsiębiorstwa w wykorzystywaniu do-stępnych mu źródeł ludzkich, kapitałowych i materiałowych z najlepszym po-żytkiem i przy najlepszym wzajemnym ich wyważeniu” – aby skoncentrować się na aspektach fizycznych, tzn. wytwarzanych i sprzedawanych wyrobach i usługach porównując je z nakładami potrzebnymi dla ich wyprodukowania i sprzedaży. Za pomocą tego wskaźnika mierzy się produktywność działalności całego przedsiębiorstwa, w odróżnieniu od działalności dostawcy oraz

czyni się rozróżnienie między wydajnością siły roboczej, a produktywnością wynikającą z zaangażowania nakładów oraz właściwego zarządzania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>