Mankamentem informacji

Mankamentem informacji możliwych do uzyskania w stowarzyszeniach przedsiębiorców jest ich niekompletność, ponieważ członkostwo w sto-warzyszeniach jest na ogół dobrowolne. Jeszcze innym źródłem danych są łańcuchy przedsiębiorstw i porozumienia typu franchising. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej największe przedsiębiorstwa turystyczne zrzeszone są w holdingach spółek (np. Orbis w Polsce, Cedok w Czechosłowacji, Ibusz na Węgrzech).

Źródłem danych o strukturze, koniunkturze i konkurencji na rynku są także sprawozdania firm o ich sytuacji finansowej. W Polsce sprawozdania o przychodach, kosztach i wynikach finansowych są objęte sprawozdaw-czością GUS (formularze F-01, F-02, DG-1). W większości krajów jest to rachunek wyników, który informuje o sprzedaży, zyskach i stratach przedsiębiorstwa oraz bilans informujący o kapitale firmy i jego podziale.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>