Menedżer reprezentuje firmę

negocjatora: menedżer reprezentuje firmę w negocjacjach dotyczących wszelkiego typu porozumień wewnętrznych i zewnętrznych i ustala wa-runki problemów do rozwiązania.

Witold Kieżun(1997) przyjął za podstawę analizy istoty pracy mene-dżera trzy zasadnicze jego role, a mianowicie: A. rolę organizatora, która obejmuje całość działalności czysto organi-zatorskiej, a więc dobór podwładnych, ustalenie zakresu działania, budowę struktur organizacyjnych, ustalenie powiązań informacyjnych, systemu motywacyjnego, systemu kontroli, bieżące nadzorowanie, planowanie, dzielenie zasobów, organizację procesu pracy

B. rolę przedsiębiorcy, (merytoryczną), która polega na wykorzystywaniu czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji podstawowego ce-lu przedsiębiorstwa jako systemu techniczno-organizacyjnego, a wiec podejmowaniu decyzji co do wielkości produkcji, asortymentu, profilu technologicznego, zakupów materiałów i surowców, zbytu produktów gotowych itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>