Rynek można rozpatrywać z różnych punktów widzenia

Rynek można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Stosując kryterium obszaru wyróżniamy: rynek lokalny, regionalny, krajowy, kon-tynentalny i światowy. Na podstawie kryterium przedmiotu transakcji wyodrębnia się rynki dóbr produkcyjnych, dóbr konsumpcyjnych i usług, a także rynki branżowe (np. obuwia, przewozów lotniczych, usług ga-stronomicznych). Z kolei skala zawieranych transakcji i role uczestników kanałów sprzedaży decydują o zasadności wyodrębniania rynku detalicz-nego, hurtowego itp.

Wszystkie wymienione klasyfikacje rynku uwzględniają przede wszy-stkim elementy popytu. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa najistotniejsze jest takie zdefiniowanie rynku, które może być bezpośrednio przydatne do ustalenia własnej strategii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>