Do zadań kontroli typu amerykańskiego należą:

-5. przygotowywanie sprawozdań dla kierownictwa przedsiębiorstwa (funkcja informacyjna). 6. służenie kompetentną wiedzą przy rozwiązywaniu problemów gospo-darczych przedsiębiorstwa, przygotowywanie analiz dotyczących wą-skich gardeł, programów oszczędności, analiz porównawczych z in-nymi przedsiębiorstwami (funkcja doradcza).

Do zadań kontroli typu amerykańskiego należą: 1. obsługa wszystkich dziedzin kierowania przedsiębiorstwem (funkcja usługowa). 2. kierowanie finansami i rachunkowością (funkcja obsługi rachunkowo-ści).

-3. obsługa i koordynacja planowania (funkcja planistyczna). 4. prowadzenie porównań między stanami pożądanymi i aktualnymi oraz analiza odchyleń (funkcja korygująca).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>