Wskaźnik PACE

Jedną z takich technik jest PACE. Wykorzystuje ona cały aparat analizy statystycznej. Nie ma jednak na celu mierzenia i kontrolowania pracy poszczególnych osobników (tak jak to z reguły przeprowadza się metodami tradycyjnego „badania pracy”), lecz zmierza do ustalenia sprawności pracy całego zespołu.

Wskaźnik PACE ( określany też jako prawidłowy rytm pracy zespołu) oblicza się z następującego wzoru: liczba robotników przydzielonych na stałe do danego procesu pracy = liczba robotników chwilowo przydzielonych z innych stanowisk pracy lub chwilowo oddelegowanych do innych czynności = liczba robotników w momencie obserwacji znajdujących się na stanowisku pracy, lecz nie pracujących (autor stwierdza, że doświadczalnie liczba ta wynosi od do 4%) = liczba robotników przydzielonych do danego stanowiska pracy, lecz w czasie obserwacji nieobecnych E (efficiency, wydajność) = wskaźnik grupowej intensywności pracy

mierzony jako średniej arytmetyczna tempa pracy poszczególnych w danej chwili pra-cujących (czyli z wyłączeniem próżnują-cych) członków grupy w procentach tempa „normalnego”. Tempo to w Stanach Zjed-noczonych na zasadzie porozumienia ze związkami zawodowymi określa się po-wszechnie jako wymagające takiego wysił-ku, jaki jest właściwy człowiekowi masze-rującemu bez obciążenia po poziomej powierzchni z prędkością trzech mil = 4,8279 km na godzinę

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>