Zobowiązania

Jeżeli zobowiązania zaczną przeważać nad należnościami może to oznaczać że przedsiębiorstwo handluje ponad swe możliwości finansowe. Wskaźnik należności wątpliwych (wątpliwe należności/wartość sprzedaży) również może nam wiele powiedzieć

Zobowiązania krótkoterminowe – (aktywa bieżące – zapasy) *3^5 Zysk przed opodatkowaniem + odsetki Jest to wskaźnik pokrycia kapitału obrotowego. Wskazuje, ile dni przy obecnym poziomie zysków potrzeba było by na pokrycie deficytu pomiędzy zobowiązaniami krótkoterminowymi a aktywami bieżącymi płynnymi.

Podczas kontrolowania nakładów i wyników, a tym samym efektyw-ności, niezbędne jest spojrzenie perspektywiczne. Nie warto się koncentrować na nakładach, wyrażanych głównie przez koszty, jeżeli nie spojrzy się na korzyści wynikające z tych wydatków oraz na efektywność, jaką dzięki tym kosztom (nakładom) uzyskano. Mierzeniu efektywności ekonomicznej poświęciliśmy w tej książce wiele miejsca. Przypomnijmy inna technikę za-rządzania, a właściwie oceny (kontroli) wykonania i kosztu odnoszących się do efektywności zatrudnionego personelu. Znana jest ona pod nazwą PACE (Perfomance And Cost Evaluation) ocena wykonania i kosztu. Jest to w istocie nie tyle technika zarządzania, ile właśnie technika kontroli (w zasto-sowanym w tej książce znaczeniu tego wyrazu). Autorzy tej koncepcji widzą teren jej zastosowania tam, gdzie tempa ludzkiej pracy nie determinuje ani linia automatyczna ani taśma transportująca obrabiany przedmiot wzdłuż stanowisk pracy. Technika kontroli tempa wykonania opiera się na obserwacji migawkowej oraz na technicznym normowaniu czasu pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>