Stopień dochodowej elastyczności popytu

Inne są natomiast reakcje nabywców na ceny w przypadku turystyki ekskluzywnej i ostentacyjnej. Popyt turystyczny jest silnie uzależniony od zmian poziomu dochodów. W skali światowej wydatki na turystykę rosną szybciej niż dochód narodowy, a tempo wzrostu wydatków na turystykę zagraniczną jest szybsze niż na turystykę krajową. W latach 1960-1970 roczna stopa wzrostu popytu konsumpcyjnego wynosiła w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej od 8% do 14%. Wskaźnik elastyczności wydatków na podróże zagraniczne w stosunku do popytu konsumpcyjnego wahał się w tym czasie w granicach od 1,1 do 2,5 ‘. Oznacza to, że wydatki na turystykę rosły znacznie szybciej od wydatków ogółem. Generalnie popyt turystyczny reaguje na wzrost dochodu konsumenta istotnym przyspieszeniem, a spada pod wpływem jego ubożenia .

Stopień dochodowej elastyczności popytu zależy od rodzaju turystyki, ponieważ w krańcowych przedziałach dochodowości, dany produkt tury-styczny może być traktowany jako podstawowy lub luksusowy. Wyjaśnia to, dlaczego w społeczeństwach zamożnych wydatki turystyczne rosną szybciej, a w społeczeństwach ubożejących spadają szybciej od ogółu wydatków konsumpcyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>