Zarządzenie według „zasady wyjątków”

Zarządzenie według „zasady wyjątków” pozwala szefowi skoncen-trować się na istotnych kwestiach, a podwładnym daje większe możliwości kontynuowania pracy i świadomość, że meldunki o wyjątkowych wydarze-niach trafią na górę. Decydowanie, co stanowi wyjątek, już samo w sobie jest pożytecznym ćwiczeniem. Oznacza selekcjonowanie tych kluczowych wydarzeń i mierników, które będą występować jako dobre, złe lub obojętne wyniki i będą wskazywać, czy wszystko „idzie” zgodnie z planem. Wybrane wskaźniki lub współczynniki można odczytywać tak, że znacznie zmian lub trendów staje się łatwo zrozumiałe. Co ważniejsze, umożliwiają one przeana-lizowanie i zapamiętanie ewentualnych przyczyn powstania odchyleń od planu. Pozwala to na szybkie i właściwe ukierunkowanie działań kontrolnych oraz na podejmowanie błyskawicznych działań zaradczych. Większość z nas spotkała w swym życiu szefa lub menedżera, który zdawał się mieć niemal magiczną umiejętność przejrzenia masy danych liczbowych i niemal natychmiastowego wyłowienia z ich natłoku tego jednego, istotnego odchy-lenia od normy lub pozycji, która zdaje się być wątpliwa. Czasami może się

wydawać, że robi to często instynktownie, ale oczywiście tak nie jest. Tacy menedżerowi praktykują właśnie sztukę zarządzania z wykorzystaniem „za-sady wyjątków”, nawet jeżeli nigdy nie stosowali tej nazwy. Ich doświad-czenie i zdolności analityczne podpowiedziały im, co jest zwykłym wyni-kiem. Wiedzą, które wskaźniki mają podstawowe znaczenie i tych wskaźników intensywnie szukają. Jest to umiejętność, którą każdy może w sobie wykształcić. A trud z tym związany na pewno się opłaci.

Zarządzenie przez wyjątki należy do ważnych metod kierowniczych. Upraszcza ona kierowanie, pozwala przełożonemu na uwolnienie pewnej części swojego czasu, który może przeznaczyć na inne prace, a także skon-centrować się na zasadniczych problemach jednostki, którą kieruje. Istotną tej metody jest delegowanie uprawnień, odpowiedzialności oraz czynności decyzyjnych innemu podległemu sobie wykonawcy, z jednoczesnym kon-trolowaniem go w z góry określonych sytuacjach „wyjątkowych”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>