Istota i identyfikacja problemu personalnego

Pojęcie problemu w ogólnym rozumieniu wiąże się z określoną przeszkodą, trudnością, wynikającą z niewiedzy o danym fragmencie rzeczywistości. Niewiedza ta może dotyczyć kwestii poznawczych, związanych z samą istotą owego fragmentu rzeczywistości, bądź kwestii metodycznych, tzn. odnoszących się do rozwiązania, pokonania trudności .

Dokonując przedmiotowej klasyfikacji problemów, można wyróżnić szczególny przypadek, jakim jest problem personalny. Kryterium tej klasyfikacji stanowi dzie-dzina, której dotyczą decyzje i działania, jakie należy podjąć w celu realizacji danego zadania. Do zadań personalnych zalicza się te, których wykonanie wymaga decyzji lub działań odnoszących się do personelu i zarządzania personelem . Należy do nich – najogólniej biorąc – kształtowanie kompetencji personelu do sprawnej realizacji zadań przedsiębiorstwa. Głównymi cechami problemu personalnego są :

o bezpośredni związek z personelem, bezpośredniość lub pośredniość odniesienia do podmiotowej roli personelu, umiejscowienie w sferze zarządzania personelem w przedsiębiorstwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>