Kontrola wyników krótkookresowych

kontrolę wyników krótkookresowych (związaną z planowaniem opera-tywnym). Ze względu na skalę, w jakiej ujmowane są procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, wyodrębnia się:

kontrolę ogólnych wyników przedsiębiorstwa, kontrolę wyników osiąganych w różnych dziedzinach działalności przedsiębiorstwa (produkcja, zbyt, zaopatrzenie, inwestycje itp.),

kontrolę wyników osiąganych przez indywidualnych pracowników (kon-trola indywidualnej wydajności pracy). Z uwagi na rodzaj procesów objętych wskaźnikami wyróżnić można:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>