Kontrola wyników

Kontrola wyników jest systemem analiz i porównań bezpośrednio związanym z planowaniem, integracja kontroli z planowaniem ma w tym wypadku charakter bezpośredni, a instrumentem integrującym są wskaźniki planistyczne, czyli wskaźniki liczbowe (absolutne lub względne), dotyczące najważniejszych pożądanych ekonomicznych i technicznych elementów, ob-razujących sytuację i rozwój przedsiębiorstwa.

Odrębne zestawy wskaźników planistycznych przyjmowane dla róż-nych rodzajów planów powodują, że struktura kontroli wyników odzwier-ciedla strukturę planów w przedsiębiorstwie.

Mając na uwadze okres planowanych działań można wyróżnić: kontrolę strategiczną (związaną z realizacją planu strategicznego), kontrolę wyników średniookresowych (związaną z wykonaniem planu rozwoju przedsiębiorstwa)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>