ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH I INFORMACJI

Dane potrzebne do zrealizowania zamierzeń badawczych dzieli się zwykle na pierwotne i wtórne. Dane pierwotne w momencie podjęcia decyzji o badaniach jeszcze nie istnieją i trzeba je dopiero stworzyć. Uzyskuje się je poprzez badania terenowe (field research), prowadzone za pomocą technik obserwacji, ankietyzacje, wywiady, testy itp. Badania terenowe dostarczają danych surowych. ,

Dane wtórne pochodzą ze źródeł już istniejących. Większość tych danych można znaleźć w różnych materiałach publikowanych. Stąd badania oparte na źródłach wtórnych określa się mianem „gabinetowych” lub „badań przy biurku” (desk study). Nie znaczy to, iż prowadzi się je tylko w bibliotekach i gabinetach, ponieważ w praktyce wymagają one kontaktów z rozmaitymi partnerami o zróżnicowanym charakterze.

Nie każdy program badawczy wymaga korzystania z obu grup danych. Badania udziału przedsiębiorstwa w rynku tendencji rozwojowych sprzedaży czy sezonowości ruchu turystycznego opierają się z reguły na źródłach wtórnych. Studia nad motywami podróżowania, mechanizmami decyzji o zakupach czy percepcją produktu turystycznego wymagają badań w terenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>