ŹRÓDŁA WTÓRNE

Studiowanie źródeł wtórnych – wbrew ich nazwie – jest punktem wyjścia do tworzenia wszelkich programów badawczych. Kosztowne i czasochłonne badania terenowe są bezzasadne, gdy wyjaśnienie problemu można znaleźć w literaturze, statystyce, sprawozdaniach firm czy innych dostępnych materiałach. Studiowanie materiałów wtórnych jest najbardziej użytecznym sposobem badań prowadzonych własnymi siłami, niezbędnych przy podejmowaniu bieżących decyzji. Wykorzystuje się przy tym mate- riały pochodzące ze źródeł w stosunku do przedsiębiorstw zewnętrznych oraz ze źródeł wewnętrznych. Źródła zewnętrzne dostarczają przede wszystkim informacji o otoczeniu przedsiębiorstwa, źródła wewnętrzne – o stanie i sposobach wykorzystania zasobów.

Źródła wtórne można podzielić na kilka grup: – 1. Publikacje książkowe i czasopisma dostarczają szerokiej gamy informacji o prawidłowościach turystycznego rynku, metodach jego badania oraz regułach stosowania marketingowych narzędzi. Do najważniejszych periodyków podejmujących problematykę badań ekonomiki i organizacji turystyki w skali światowej należą: Travel and Tourism Analyst, Travel Industry Monitor, International Tourism Reports, Journal of Travel Research, Tourist Management, Tourist Research, Annals of Tourism Research, Leisure Studies, Reisestellen Magazin, Profittravel, Revue Touristique.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>