Analiza szans i zagrożeń rynkowych

Analiza szans i zagrożeń rynkowych – 1. A. Popyt, jego tendencje rozwojowe i wyznaczniki. Prognoza popytu. Mechanizmy podejmowania decyzji o zakupie? Jak, kiedy i przez kogo produkt jest nabywany?

B. Demograficzne,społeczne i kulturowe determinanty popytu C. Koniunktura dla danego produktu na wybranych obszarach geograficznych

D. Istotne dla powodzenia produktu regulacje prawne w krajach i regionach E. Zjawiska i tendencje polityczne w kraju i za granicą oraz ich wpływ na powodzenie produktu

F. Warunki finansowania przedsięwzięć i dostępność funduszy G. Otoczenie informacyjne. Dostępne media i wizerunek firmy w różnych społecznościach. Prognoza psychospołecznego odbioru produktu

H. Docelowy rynek, do którego adresowana jest oferta przedsiębiorstwa. Charakterystyka rynku za pomocą odpowiednich kryteriów segmentacji (np. demograficznych, psychograficznych, stylu życia itp.). Uzasadnienie wyboru docelowego rynku i niecelowości działań w innych segmentach

I. Zagrożenie konkurencyjne. Główni konkurenci, ich produkty, osiągnięcia, zasoby, strategie, plany. Polityka cen,dystrybucji, metody promocji. Pozytywne i negatywne opinie o konkurentach w środkach masowego przekazu, środowiskach konsumenckich, ośrodkach decyzyjnych.

J. Specyficzne grupy interesów mogących oddziaływać na powodzenie produktu (np. związki zawodowe, samorządy lokalne, stowarzyszenia konsumentów, aktywiści ochrony środowiska itp.).

IV Analiza słabości i atutów firmy. Weryfikacja mocnych i słabych stron firmy oraz sposobów ich przezwyciężania. Prognoza szans i zagrożeń.

V. Podstawowe cele marketingowe (pułap sprzedaży, udział w rynku, rozszerzenie zasięgu rynku, stopa zwrotu nakładów itp.).

VI. Strategie marketingowe. Charakterystyka strategii stosowanych w odniesieniu do określonych produktów i segmentów rynku przedsiębiorstwa. Sposoby wdrażania strategii do praktyki. Reakcje głównych konkurentów na stosowane strategie i sposoby przeciwdziałania wynikającym stąd zagrożeniom.

VII. Taktyki marketingowe. Sposoby przekładania strategii na taktykę w sferze polityki produktu, cen,promocji, dystrybucji. Plany wytwarzania i sprzedaży, cen, promocji, dystrybucji w zmieniającym się otoczeniu.

VIII. Realizacja i kontrola. Analiza i rachunek opłacalności przedsięwzięć w określonych interwałach czasowych (np. 3-letnich w podziale na miesiące). Planowanie przychodów i rozchodów. Kontrola budżetowa. Raporty o zyskach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>