Badania marketingowe

Badania marketingowe prowadzi się zawsze w określonych warunkach ograniczających. Każdy program badawczy wymaga zaangażowania pra-cowników, ich szkolenia lub zlecania realizacji prac specjalistom z zewnątrz. Kiedy koszty zastosowania jakiejś procedury są wysokie, należy rozważyć czy nie warto zastosować metody mniej doskonałej, ale umożliwiającej tańsze uzyskanie rezultatów o zbliżonej wartości poznawczej i decyzyjnej. Straty wynikające z mniejszej szczegółowości i precyzji zebranych materiałów i słabszego uzasadnienia wniosków mogą bowiem zostać zrekompensowane nie tylko przez mniejsze wydatki, lecz także przez skrócenie czasu badań.

Ten ostatni czynnik w studiach nad rynkiem i narzędziami jego kształ-towania spełnia szczególnie doniosłą rolę. Bardziej wnikliwe badania są prawie zawsze bardziej czasochłonne. Istnieje jednak zależność między okresem trwania badań a przydatnością ich wyników do podejmowania decyzji. Jeśli sytuacja rynkowa wymaga elastycznych reakcji przedsię-biorstwa, mniej doskonałe ale szybkie rezultaty badań mogą okazać się bardziej użyteczne i wartościowe niż precyzyjne, ale dostarczone ponie-wczasie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>