Działania w zakresie poprawy warunków pracy

Działania w zakresie poprawy warunków pracy idą w kierunku: eliminacji zagrożeń, czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych, instalowania klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i produkcyjnych, odnawiania pomieszczeń biurowych i socjalnych, wprowadzania sprzętu, który spełnia wymagania ergonomiczne.

W firmach regularnie prowadzone są szkolenia pracowników w zakresie bezpie-czeństwa pracy oraz inicjowane i wdrażane rozwiązania służące poprawie bezpie-czeństwa środowiska pracy. Na równi traktuje się jakość produktu, ochronę środowiska oraz ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracy. Wszyscy pracownicy są zaangażowani w zarządzanie bezpieczeństwem zgłaszają wnioski i uwagi dotyczące bezpieczeństwa, a także wnioski racjonalizatorskie dotyczące konkretnych rozwiązań. W wyniku tych działań spadła wypadkowość, a niektóre z firm startując w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” są nagradzane nagrodami i wyróżnieniami na szczeblu regionu oraz krajowym.

Obecne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw stawiają przed nimi wiele wyzwań, co zmusza je do poszukiwania coraz to nowych czynników umożliwiających zdobycie przewagi konkurencyjnej. Za jeden z takich czynników wpływających w dużej mierze na sukces firmy należy uznać czynnik ludzki. Dobrze zmotywowany pracownik, to pracownik kreatywny, z inicjatywą, przedsiębiorczy, który jest w stanie dać z siebie bardzo dużo. Dlatego konieczne jest zorganizowanie działań motywacyjnych w spójny i kompleksowy system, w którym jest miejsce zarówno na motywowanie płacowe, jak i elementy motywowania pozapłacowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>