Bogactwo

Bogactwo stosowanych w tym zakresie rozwiązań sprzyja nie tylko ukazaniu ewolucji kontroli w przedsiębiorstwie i zmian jakościowych w zarządzaniu, stymulujących zmiany w jej obrębie, lecz ujawnia również potrzebę elastycznego i zindywidualizowanego podejścia do problemów

kontroli w przedsiębiorstwie. Tak, jak np. złożone zintegrowane systemy kontroli są tylko obciążeniem dla małych przedsiębiorstw, działających w stosunkowo stabilnych warunkach, tak i kontrola krótkookresowych wy-ników nie jest wystarczającą podstawą zarządzania wielkimi organizacjami gospodarczymi.

W konkretnym przedsiębiorstwie mozaika istniejących w praktyce systemów kontroli sprzyja uściśleniu oczekiwań związanych z tworzeniem w nim całego jej systemu. Jest również prezentacją rozwiązań już spraw-dzonych, które – będąc dostosowane do różnych wewnętrznych i zewnętrz-nych warunków działania przedsiębiorstw oraz służąc realizacji różnych ze-stawów celów – ułatwić mogą wybór rozwiązania najlepszego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>