Sprawozdania finansowe

Po trzecie, budżety wyznaczają jasne i jednoznaczne normy efektyw-ności w ustalonym okresie, zazwyczaj rocznym. W wyznaczonych termi- nach w tym czasie bezpośrednio porównuje się osiągane wyniki z preliminarzem. Łatwo można wykryć odchylenia i podjąć niezbędne dzia-łania.

Oprócz tego, że budżety są ważnym instrumentem kontroli, są też jed-nym z głównych sposobów koordynowania działalności organizacji. Wza-jemne oddziaływanie menadżerów i ich podwładnych w trakcie opracowy-wania budżetu ułatwiają określenia zadań członków organizacji i ich integrację. Ważną rolę odgrywa kierownictwo działu finansowego, z którym szef organizacji powinien bardzo blisko współpracować. Przedstawiciele tego działu biorą czynny udział w określaniu celów i norm organizacji, a także sprawują kontrolę nad ich realizacją.

Główne elementy kontroli menedżerskiej (przez sprężenie zwrotne) znajdują wyraz w czterech kluczowych raportach finansowych. sprawozdania finansowe zestawienia bilansowe rachunek zysków i strat # analiza płynności finansowej

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>