Komórki personalne

Sprawowana przez kierowników liniowych funkcja personalna wymaga wcześniej-szego przygotowania i wsparcia organizacyjnego. Obowiązek ten leży w kompetencji komórek o charakterze sztabowym, zgrupowanych zwykle w jednym dziale, nazywa-nym w polskich firmach najczęściej działem personalnym (zasobów ludzkich), a wcze-śniej – służbą pracowniczą. Sztab ma do osiągnięcia dwa podstawowe cele:

-1. Zapewnienie wysokiej efektywności pracy. 2. Zapewnienie możliwie korzystnych warunków pracy oraz optymalnych relacji między kierownictwem firmy i pracownikami, jak również między samymi pracownikami.

Komórki personalne realizują te cele przez prowadzenie dokumentacji personalnej i jej obsługę, przygotowywanie technik i narzędzi ułatwiających kierownikom liniowym sprawowanie funkcji personalnej oraz dostarczanie zarządowi (kierownictwu naczelnemu) informacji na temat zarządzania kapitałem ludzkim i propozycji różnych działań w tym zakresie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>