Postawę pracowników w stosunku do przedsiębiorstwa

Postawę pracowników w stosunku do przedsiębiorstwa można ocenić za pomocą tak już ogólnie przyjętych wskaźników jak wskaźnik płynności kadr, wskaźnik absencji, ilość wypadków przy pracy oraz zakres, w jakim pracownicy przyczyniają się do racjonalizacji. L.Bittel (1998, s.217)dodaje do tego takie miary jak: stosunek liczby pracowników nieprodukcyjnych do produkcyjnych. Stosunek ten jest w szczególności przydatny w przemyśle, gdzie zatrudnieni przy „pracy bezpośredniej” mogą być łatwo odróżnieni od pracowników działów doradczych i usługowych (zatrudnieni przy „pracy pośredniej”). Koncepcja ta głosi, że praca pośrednia wnosi niewiele lub nawet nic do samego produktu, więc jej stosunek do pracy bezpośredniej powinien być ściśle określony.

Kiedy badamy i oceniamy postawy pracowników jako dziedzinę klu-czową należy wziąć pod uwagę nieobecność i spóźnienia. Ponieważ tak nie-obecność, jak i spóźnienia, wpływają w sposób wielce negatywny na har-monogram prac większość firm określa dopuszczalne pod tym względem limity oraz dokładnie monitoruje pracowników. Zdecydowanie jednak w kontroli menedżerskiej preferuje się ocenę nie zachowań, lecz wyniki (wykonane zadania). Normy i oceny poziomu wykonywania zadań przez pracowników stanowią najważniejszy element kontrolny określający indy-widualną produktywność i rozwój zawodowy.

-7. Odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Siódma z kolei dziedziną, w której przedsiębiorstwo pragnie otrzymać informacje jest to, jaka jest jego postawa wobec społeczeństwa. Duże zrzeszenie przemysłowe jest instytucją, na której ciąży odpowiedzialność społeczna, ekonomiczna i polityczna wobec społeczeństwa, wśród którego działa. Musi mieć w tym udział każda część składowa dużego przedsiębiorstwa, każdy wydział produkcyjny działający w zasadzie jako małe, odrębne przedsiębiorstwo. W tej dziedzinie General Electric Company nie utrzymuje, że przedsiębiorstwo powinno przekształcić się w instytucję dobroczynną utrzymuje natomiast, że powinno się badać, z wszelkimi konsekwencjami na przyszłość, w jakim stopniu przedsiębiorstwo bierze pod uwagę obywatelską odpowiedzialność wobec społeczeństwa za swoją działalność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>