Do źródeł statystycznych zalicza się

Do źródeł statystycznych zalicza się też wyniki badań budżetów ro-dzinnych. Badania te polegają na systematycznym, szczegółowym noto-waniu przez wybrane rodziny wszystkich przychodów i rozchodów z podaniem ich rodzaju i wysokości oraz ilości dóbr i usług nabytych, otrzymanych lub oddanych. Wyniki tych badań klasyfikuje się następnie w różne grupy w zależności od potrzeb. Analiza budżetów rodzinnych dostarcza m.in. informacji, jaka część dochodów rodzin o różnych poziomach zamożności jest przeznaczona na wydatki turystyczne. Podobną rolę spełniają badania budżetów gospodarstw domowych, a ich wyniki są publikowane przez GUS.

– 3. Organy administrowania turystyką dysponują na ogół nie tylko materiałami statystycznymi, lecz także różnymi opracowaniami problemo-wymi. Można tam również uzyskać informacje dotyczące prawnych i ekonomicznych warunków wejścia na rynek. Omawiane instytucje mają różne uprawnienia decyzyjne, ale z reguły odgrywają znaczną rolę w badaniach rynku turystycznego i promowaniu walorów turystycznych okre-ślonych ziem i miejscowości. Tak np. w Austrii działa Austriacka Centrala do Spraw Propagandy Ruchu Turystycznego (Oesterreichischen Zentrale Fremdenverkehrswerbung) dysponująca siecią urzędów regionalnych w poszczególnych landach (Landsfremdenverkehrsâmte). We Francji działa Komisariat Generalny do Spraw Turystyki (Commissariat Général au Tourisme), który koordynuje i prowadzi działalność promocyjną w kraju, współpracując z odpowiednimi ministerstwami i Radą ds. Turystyki. W realizacji tych zadań współuczestniczą komitety regionalne (Comités De- partmentaux et Régionaux de Tourisme), a na poziomie miast lokalne biura (Offices de Tourisme). Za propagowanie turystyki za granicą odpowiada Biuro dla Zagranicy (Bureaux a 1’Etrangere). Podobne struktury organizacyjne istnieją we Włoszech i Portugalii. Wszystkie te instytucje prowadzą badania rynku turystycznego, przeznaczając na ten cel znaczne środki. W Polsce zbliżoną funkcję spełniają Centralny Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki oraz działające w terenie Urzędy Wojewódzkie.

– 4. Materiały informacyjne przedsiębiorstw i ich zrzeszeń cechuje ogromna rozmaitość. Ponieważ są one tworzone pod kątem różnych potrzeb i w różnym czasie, ich wykorzystanie na potrzeby jednego opracowania bywa bardzo trudne. Dotyczy to zwłaszcza danych liczbowych. W krajach rozwiniętych interesujące dane można uzyskać w stowarzyszeniach przedsiębiorców lub stowarzyszeniach profesjonalnych. Przykładami takich organizacji są Amerykańskie Towarzystwo Agentów Podróży (American Society of Travel Agents – ASTA), Międzynarodowe Stowarzyszenie Linii Żeglugowych (Cruise Lines International Association – CLIA). Związek Niemieckich Biur Podróży (Deutscher Reisebüroverband) i inne. W Polsce zbliżoną rolę informacyjną mogą pełnić regionalne izby gospodarcze i Polska Izba Turystyki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>