Dostęp do informacji

Ważnym elementem jest też dobra organizacja pracy. Jest ona wykorzystywana jako wszechstronny i względnie tani środek motywowania oraz jako sposób umożliwiający udział pracowników w zarządzaniu. Z organizacją pracy wiąże się również czas pracy i jego organizacja. Właściwie dobrany daje możliwość kiero-

wania własnym czasem i wydajnością oraz pozwala na zaspokojenie potrzeb oso-bistych. W konsekwencji praca daje większą satysfakcję.

Kolejny element to dostęp do informacji. W firmach wskazywano, że przepływ informacji jest jasny i zrozumiały, przekazywane są one bezpośrednio przez przełożo-nych, zarząd, w ramach spotkań i narad, jak też w formie pisemnej w sposób dostępny dla każdego pracownika. Informacje płyną z „góry na dół” oraz z „dołu do góry”. Z góry na dół przekazywane są informacje dotyczące głównie strategii i celów oraz planowanych zmian. Przekazywanie tych informacji przynosi wiele korzyści, m.in.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>