Duże pole na średnich poziomach kierowania

Duże pole na średnich poziomach kierowania Silna ekspansja Przedsiębiorstwa wielo-zakładowe , koncerny Duże przedsiębiorstwa usługowe i handlowe

Szczególne cechy dzia-łalności gospodarczej Ponadprzeciętne zagro-żenie z powodu możli-wej nieregulamości i strat Banki przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe

Jakość procesów we- wnątrz-organizacyj nych Kompleksowe procesy pracy szczególnie w ob-szarze finansów i ra-chunkowości Długie kanały informacyjne z rozdrobnionym przepływem dokumenta-cji

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>