System oceny okresowej

mogą podstawą planowania związanego z rozwojem organizacji i osiąganiem przez nią założonych celów strategicznych. Na etapie rekrutacji i selekcji pracowników model kompetencyjny zapewnia jasność kryteriów stawianych poszukiwanym kandydatom. Kryteria kompetencyjne związane z zachowaniami przedsiębiorczymi mogą być wykorzystane zarówno w trakcie tworzenia ogłoszeń rekrutacyjnych, wstępnej selekcji aplikacji, jak i podejmowania ostatecznej decyzji o zatrudnieniu. Odpowiedni dobór narzędzi i testów selekcyjnych pozwala na trafne określenie posiadania i wykazywania kompetencji przez kandydatów. Wyselekcjonowani na podstawie kryteriów określonych w profilach kompetencyjnych kandydaci z dużym prawdopodobieństwem wykazywać się będą zachowaniami przedsiębiorczymi w trakcie wykonywania zadań. Również proces adaptacji pracowników i wdrożenia do pracy nakierowany może być na zintensyfikowanie tych zachowań.

Konieczne jest monitorowanie obecnego poziomu i zmian w wykazywanych kompe-tencjach. Ocenianie kompetencji wymaga jednak wprowadzenia formalnego systemu oceny okresowej, w któiych kryteriami są kompetencje. Model kompetencji określa wymagania efektywnościowe i kompetencyjne, które muszą zostać spełnione i będą oceniane w procesie pracy. Warunkiem oddziaływania systemu na intensyfikację zachowań przedsiębiorczych pracowników jest wykorzystanie wyników oceny do podejmowania istotnych dla pracownika decyzji kadrowych. Na podstawie oceny kompetencji możliwe jest przede wszystkim podejmowanie decyzji o awansie, przeniesieniu pracownika czy też szkoleniu.

System oceny okresowej skoncentrowany na wzmacnianiu określonych zachowań powinien być również powiązany z systemem wynagrodzeń. Te same kryteria, na podstawie których pracownik jest oceniany, mogą być wykorzystane do określania jednorazowych premii i nagród (za zdobycie kompetencji lub wykazywanie pożąda-nych zachowań przedsiębiorczych w danym okresie), jak również warunków zwięk-szania wynagrodzenia (za wzrost poziomu kompetencji lub zdobywanie nowych kompetencji). Wymagania kompetencyjne zawarte w profilu poprzez wartościowanie kompetencji mogą stać się również podstawą określania wynagrodzenia zasadniczego pracowników. Wsparcie ze strony bodźców finansowych znacznie zwiększa stopień oddziaływania systemu na zachowania przedsiębiorcze pracowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>