Zamknij cykS kontroli

Jeżeli norma obniżki kosztów wynosi 4%, a dotychczas osiągnięto za-ledwie obniżkę 1%, sytuacja wymaga działania. Być może konieczne będzie wzmocnienie motywacji pracowników lub wyposażenie ich w nowy sprzęt. Menedżerowie Shaiper Image uznali, że sytuacja w sklepach już funkcjonu-jących wymaga działań zaradczych i natychmiast je podjęli. Zwiększyli in-tensywność reklamy, wprowadzili nowe produkty, a także zaczęli poświęcać więcej uwagi strukturze asortymentowej. W pewnych sytuacjach firma może osiągać wyniki lepsze od oczekiwanych, a mimo to odchylenie może wymagać działań zaradczych. Na przykład, kiedy firma Gillette Co. wpro-wadziła znaną dziś maszynkę do golenia Sensor, popyt na nią był tak wielki, że sprzedawcy nie byli w stanie zgromadzić odpowiednich zapasów. Firma musiała na pewien czas ograniczyć akcje reklamową, by uniknąć zdener-wowania zawiedzionych klientów.

Inna reakcja na wynik porównania faktycznych osiągnięć z normami może polegać na zmianie norm. Być może zostały one ustalone na zbyt wy-sokim lub zbyt niskim poziomie, czego wyrazem może być znaczne prze-kraczanie norm przez wielką liczbę pracowników bądź też sytuacja odwrotna, kiedy to żaden pracownik nie jest w stanie spełnić wymagań. Mogą być jednak również sytuacje, w których konieczność zmiany nonn jest podylc-

towana zmianą warunków działania. Norma przewidująca wzrost sprzedaży o 1% może wymagać zmiany, gdy na rynku pojawia się nowy konkurent. W nowych warunkach rynkowych stara norma 1% może się okazać niere-alistyczna. Wśród przyczyn trudności Sharper Image wymieniono zwiększoną konkurencję ze strony innych sieci sklepów specjalistycznych i domów towarowych. Firma może zostać zmuszona do ponownego przemyślenia swoich norm i przyjęcia niższych, które będą lepiej odzwierciedlały realia sytuacji rynkowej. Z tego punktu widzenie ważna jest zasada elastyczności pewnych norm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>