Nowoczesność wyrobu

-4. Nowoczesność wyrobu. W tej dziedzinie trzeba wyjść poza doraźne badanie pozycji na rynku i zająć się zdolnością przedsiębiorstwa do zaspoka-jania potrzeb klientów przy minimalnych kosztach związanych z projektowa-niem, produkcją i wprowadzeniem na rynek nowych wyrobów. Mierzy się w ten sposób zdolność przedsiębiorstwa do zaspokajania potrzeb klientów przy minimalnych kosztach związanych z projektowaniem, produkcją i wprowadzeniem na rynek nowych wyrobów. Mierzy się w ten sposób zdol-ność przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej komórki do wykorzystywania najnowszych osiągnięć technicznych (zarówno w produkcji, zbycie jak i kon-strukcji) oraz do sprostowania konkurencji przez zastosowanie tej wiedzy w produkcji i zbycie nowych wyrobów.

Opracowując wskaźnik w tej dziedzinie należ wziąć pod uwagę nie tylko innowację, lecz również umiejętności wykorzystywania nowych po-mysłów w odpowiednim czasie i za cenę takich kosztów – zależnie od jakości, jakiej się wymaga – które umożliwiają sprzedaż po cenie atrakcyjnej dla klienta i zapewnią powodzenie nowemu projektowi. Rozumiejąc, że ocena ta musi być w dużym stopniu subiektywna, przedsiębiorstwo okresowo badało produkowane poprzednio i nowe wyroby z punktu widzenia ich pozycji na rynku.

-5. Doskonalenie kadr. W tej dziedzinie przedsiębiorstwo stwierdza, że konieczne jest zatrudnienie na wszystkich szczeblach osób kompetentnych. Ponieważ tylko w ten sposób można zabezpieczyć rozwój przedsiębiorstwu, sprawa ta musi być przedmiotem systematycznego planowania. Cele przyjęte w dziedzinie doskonalenia kadr wymagają: 1) aby wszyscy pracownicy wykazywali się maksymalną wydajnością w wykonywaniu przydzielonych im zadań 2) aby zatrudniano odpowiednią liczbę ludzi nadających się w przyszłości do awansowania na nowe, wymagające większych umiejętności stanowiska, jak również ludzi, którzy mogą być awansowani, skoro tylko zwolni się jakieś stanowisko.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>