ŹRÓDŁA PIERWOTNE

Dobór próby badawczej. Badania marketingowe mogą dotyczyć zbio-rowości generalnej lub zbiorowości wybranej. Zbieranie danych pocho- dzących ze źródeł pierwotnych dotyczy z reguły zbiorowości wybranej (próby) .

Wielkość zbiorowości próbnej zależy m.in. od założonej dokładności wyników badań, przyjętych kryteriów doboru i podziału próby oraz zbio-rowości generalnej, przedmiotu i czasu badań, kosztów badań. Przy sta-rannym doborze próby, na podstawie danych uzyskanych z mniejszej zbiorowości próbnej, można otrzymać bardziej wiarygodne wyniki niż ze zbiorowości większej, ale dobranej nieprawidłowo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>