O innych źródłach informacji

analizować trendy realizacji planu, porównywać wyniki uzyskane w danym okresie z wynikami uzyskanymi w okresie poprzedzającym lub analogicznym okresie poprzedniego roku, a tam gdzie trzeba, zawierać podsumowanie roku do daty sprawozdania.

trafiać do rąk osoby odpowiedzialnej za daną czynność. $ być dostarczane na czas, aby umożliwić podjecie odpowiednich działań. zawierać szczegółowe wyjaśnienia odchyleń od planu.

O innych źródłach informacji i rozwiązaniach w modelowych syste-mach kontroli menedżerskiej upowszechnionych w Europie i USA piszemy w następnym rozdziale.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>