Obserwacja jest przydatna głównie do rejestrowania faktów

Obserwacja jest przydatna głównie do rejestrowania faktów. Można ją wykorzystywać do ewidencjonowania liczby turystów korzystających z określonych urządzeń (np. lokali gastronomicznych, parkingów), śledzenie obsługi klientów w różnych zakładach i stosowanej tam organizacji pracy, badań sezonowości ruchu turystycznego itp. Są to więc badania dające odpowiedzi na pytania: „co?” i „ile?”. Uzyskane w ten sposób informacje są pomocne w ustaleniu zależności między zjawiskami, zwłaszcza jeśli są one policzalne lub poddają się skalowaniu. Materiały te nie pozwalają natomiast na przekonywające wyjaśnienie przyczyn zjawisk, czyli znalezienie odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”. Tak np. obserwacja ujawnia pewne charakterystyczne wzory zachowań turystów pochodzących z różnych krajów czy rekrutujących się z określonych warstw społecznych, ale jest mało przydatna w rozpoznawaniu motywów ich postępowania.

Chociaż obserwacja jest metodą relatywnie prostą, w praktyce dostarcza nierzadko podstawowych przesłanek do podejmowania decyzji, a nadto skłania do badań bardziej złożonych, prowadzonych za pomocą innych technik.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>